Εισαγωγή 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (μέλη της Διοίκησης, εργαζόμενοι, εξωτερικοί συνεργάτες, επαγγελματίες του χώρου του Κινηματογράφου, δημοσιογράφοι, συμμετέχοντες σε προγράμματα, απλοί χρήστες της ιστοσελίδας κλπ.)

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), τον ν. 4624/2019 όπως κάθε φορά ισχύει και τις συστάσεις, οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Για το ΕΚΚ η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό το ΕΚΚ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίζει ότι η συλλογή και επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από το ίδιο το ΕΚΚ, όσο και από τους συνεργάτες ή άλλους τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του.  

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Το ΕΚΚ επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με αυτό στο πλαίσιο των νομίμων αρμοδιοτήτων του και για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων του, καθώς και επαγγελματικά προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας που έχουν αναρτηθεί σε δημόσια προσβάσιμες επαγγελματικές βάσεις δεδομένων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τα δεδομένα αυτά είναι, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση της σχέσης με το ΕΚΚ και μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος γι’ αυτό. 

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Το ΕΚΚ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς: 

1. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΕΚΚ, όπως αυτές ορίζονται στον νόμο. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των νομίμων αρμοδιοτήτων του το ΕΚΚ και μέσω των εξειδικευμένων διευθύνσεων HELLAS FILM, HELLENIC FILM COMMISSION και MEDIA-CREATIVE EUROPE, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής ειδικότερους, μεταξύ των άλλων, σκοπούς:

 • Διαχείριση προκηρύξεων και αιτημάτων χρηματοδότησης
 • Προώθηση ταινιών
 • Προώθηση του έργου των Ελλήνων κινηματογραφιστών
 • Έκδοση βεβαιώσεων σεναρίου και επιστολών διευκόλυνσης γυρισμάτων
 • Διαχείριση αιτημάτων ελληνικών και διεθνών παραγωγών
 • Διαχείριση της βάσης δεδομένων LOCATIONS
 • Διαχείριση προγράμματος CREATIVE EUROPE
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων 
 • Την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τους Έλληνες σκηνοθέτες.

2. Την εκτέλεση των συμβάσεων εργασίας ή έργου με τους εργαζόμενους ή τους συνεργάτες, αντίστοιχα, του ΕΚΚ, και τη διαχείριση των συναφών υποχρεώσεων.

3. Την εκτέλεση συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο ανάληψης, εκπόνησης ή συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα τα οποία εκπονεί ή στα οποία συμμετέχει το ΕΚΚ.

4. Τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις του ΕΚΚ που επιβάλλονται από τον νόμο και ιδίως από την ασφαλιστική ή την εργατική νομοθεσία. 

5. Για σκοπούς ιστορικής ή επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς. 

6. Για την επικοινωνία με τους επαγγελματίες του Κινηματογράφου και τον Τύπο.

Νομικές βάσεις της επεξεργασίας 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΕΚΚ λαμβάνει χώρα υπό τις εξής νομικές βάσεις:

 • Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και για την άσκηση των νομίμων δραστηριοτήτων του.
 • Την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μπορεί να ανατεθεί στο ΕΚΚ.  
 • Εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει την συγκατάθεσή του, όταν αυτό απαιτείται. 
 • Για την εν γένει διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Πρόσβαση στα δεδομένα και δικαίωμα επεξεργασίας έχουν μόνο τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται ή των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μετά την αποχώρησή τους ή τη λήξη της συνεργασίας τους με αυτήν. 

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΚ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαβιβάζονται σε συνεργάτες, άλλους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το ΕΚΚ στο πλαίσιο κοινών δράσεων ή προγραμμάτων ή σε τρίτα πρόσωπα ή εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο ΕΚΚ και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την άσκηση των νομίμων δραστηριοτήτων του ΕΚΚ και την εν γένει εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

Περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο, τα τραπεζικά ιδρύματα για τον σκοπό της εκτέλεσης πληρωμών ή τους νομικούς συμβούλους του ΕΚΚ για τον σκοπό της υποστήριξης ή αντίκρουσης νομικών αξιώσεων. 

Εφόσον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται να διαβιβασθούν εκτός ΕΕ για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων του ΕΚΚ, η διαβίβαση γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων ή με την εφαρμογή μιας ή περισσότερων νομικών βάσεων που ορίζονται στο Κεφάλαιο Vτου ΓΚΠΔ. 

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα; 

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους εκάστοτε σκοπούς της επεξεργασίας. 

Όταν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων επιβάλλεται ως υποχρέωση από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Ποια είναι τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τους;

Κάθε φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Επίσης τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ. 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].  

Εφόσον μετά την άσκηση των δικαιωμάτων του το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι δεν έχει ικανοποιηθεί, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το ΕΚΚ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.