• Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι
 • Τελωνεία – Μεταφορά Εξοπλισμού
 • Όπλα – Εκρηκτικά
 • (ΣμηΕΑ) Drones
 • Χώροι Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 • Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
 • Eιδικά Εκπαιδευμένα Ζώα
 • Χλωρίδα και Πανίδα
Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι

Μνημεία, Αρχαιολογικοί χώροι, Ιστορικοί τόποι και Μουσεία

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) είναι υπεύθυνο για την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Αυτό περιλαμβάνει τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας και τα σύγχρονα (μετά το 1830) μνημεία, μουσεία, κινητά και ακίνητα πολιτιστικά αγαθά, υποβρύχια μνημεία, πολιτιστικά κτίρια και ιστορικούς χώρους (Ν. 3028/2002).

Το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Συμβούλια που υπάγονται σε αυτό, είναι αρμόδιο για την έκδοση άδειας κινηματογράφησης/βιντεοσκόπησης σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και ιστορικούς τόπους στην Ελλάδα. 

Η άδεια χορηγείται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους. Μπορείτε να βρείτε το ειδικό έντυπο της αίτησης χορήγησης άδειας κινηματογράφησης εδώ:https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1713

Για τη συμπλήρωση της αίτησης χορήγησης άδειας κινηματογράφησης/βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία, Αρχαιολογικούς Χώρους και Ιστορικούς Τόπους απαιτούνται οι εξής πληροφορίες:

 1. Τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, e-mail), στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια και το παραστατικό είσπραξης των τελών, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στοιχείων, καθώς και το όνομα του υπεύθυνου για την κινηματογράφηση.
 2. Σκοπός και χρονικό διάστημα της κινηματογράφησης.
 3. Συνοπτική υπόθεση σεναρίου στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, καθώς και περιγραφή των σκηνών που θα γυρισθούν στους συγκεκριμένους χώρους, εφόσον πρόκειται για ταινία μυθοπλασίας ή διαφημιστική ταινία εμπορικού χαρακτήρα ή τηλεοπτική εκπομπή (εξαιρουμένων ενημερωτικών-ειδησεογραφικών εκπομπών). Σε περίπτωση ντοκιμαντέρ υποβάλλεται περιγραφή δράσης σεναρίου χωρίς διαλόγους (treatment).
 4. Κατάλογος των συντελεστών και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και κάθε περιγραφή που διευκολύνει στην κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος.
 5. Αναλυτικός κατάλογος των ημερομηνιών που θα πραγματοποιηθεί η κινηματογράφηση ανά μνημείο/χώρο/μουσείο. 
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών. 
 8. Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση για το ύψος του προϋπολογισμού της παραγωγής και τη λίστα συνεργείου (crew list) για το σύνολο της παραγωγής. 
 9. Σε περίπτωση ταινιών μυθοπλασίας, διαφημιστικών ταινιών εμπορικού χαρακτήρα, τηλεοπτικών εκπομπών (εξαιρουμένων ενημερωτικών-ειδησεογραφικών εκπομπών) και ντοκιμαντέρ απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, με την οποία τεκμηριώνεται ότι το σενάριο (script)/ή η περιγραφή δράσης σεναρίου χωρίς διάλογους (treatment) δεν προβάλλει τη βία, τον ρατσισμό ή τον σεξισμό και δεν παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η αίτηση χορήγησης άδειας κινηματογράφησης/βιντεοσκόπησης αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ ως εξής:

 1. Για την κινηματογράφηση σε μνημείο/α, αρχαιολογικό χώρο/ουςιστορικό/ους τόπο/ους, μουσείο/α που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ίδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (π.χ. Εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ή Μουσείο). 
  https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1713
 2. Για την κινηματογράφηση σε περισσότερα του ενός μνημείααρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους ή μουσεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ) στο [email protected].

Για την κινηματογράφηση σε μνημείο εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (UNESCO) και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου, το αίτημα προωθείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ προς γνωμοδότηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η  απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από τον/-ην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση αιτήματος που εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα παράστασης στη συνεδρίαση. Σχετικές οδηγίες μπορούν να δοθούν από την Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ. 

Πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την απουσία βίας, ρατσισμού και σεξισμού που χορηγείται από τη Hellenic FilmCommission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Σύμφωνα με την Απόφαση Β2812 (ΦΕΚ: 04.7.2019), στην περίπτωση γυρισμάτων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, η Hellenic Film Commission παρέχει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (GFC) για να επιβεβαιώσει ότι το σενάριο της παραγωγής το εν λόγω θέμα δεν προάγει τη βία, τον ρατσισμό ή το σεξισμό και δεν παραβιάζει καμία νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα. Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης για την απαιτούμενη άδεια κινηματογράφου.

Για την έκδοση Πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει την απουσία βίας, ρατσισμού και σεξισμού, παρακαλούμε  συμπληρώστε την σχετική αίτηση εδώ

Σχετική Νομοθεσία:

 1. Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927, ΦΕΚ τ. Β΄2812/04.07.2019 ορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο.  
 2. Η καταβολή των τελών ρυθμίζεται ανάλογα με την περίπτωση του αιτήματος, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ` αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 (ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011).

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει αναρτήσει έντυπα αιτήσεων για χορήγηση αδείας χρήσης εικόνων, κινηματογραφήσεως και φωτογραφήσεως μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην επίσημη ιστοσελίδα του: https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1713

Τελωνεία – Μεταφορά Εξοπλισμού

Τελωνεία – Μεταφορά εξοπλισμού

Για τη μεταφορά εξοπλισμού για τα γυρίσματα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, μπορείτε να λάβετε το διεθνές τελωνειακό έγγραφο, ATA1 Carnet, που επιτρέπει προσωρινή εισαγωγή αγαθών χωρίς την καταβολή φόρων και τελωνειακών δασμών εντός ενός έτους. Υπάρχουν έτοιμες φόρμες τις οποίες θα πρέπει να συμπληρώσετε ξεχωριστά για χρήση σε κάθε τελωνειακό συνοριακό γραφείο που αποτελούν εγγύηση ώστε να αποφύγουν τελικά την καταβολή για τελωνειακών δασμών και φόρων. Για να εισάγετε ή να εξάγετε κινηματογραφικό εξοπλισμό στην Ελλάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ATA Greece Athens.

Τηλ: +30 2103382254, +30 2103619241
Fax : +30 2103624643, +30 2103382378
Email : [email protected]
Web : http://www.acci.gr

Μπορείτε να διαβάσετε τη Σύμβαση ATA CARNET εδώ: pf_ata_conv_text.pdf (wcoomd.org)

1 Τα αρχικά “ATA” είναι ακρωνύμιο των γαλλικών και αγγλικών λέξεων “Admission Temporaire/ Temporary Admission”.

Όπλα – Εκρηκτικά

Άδειες για την εισαγωγή όπλων και συναφών ειδών στην Ελλάδα για τα γυρίσματα οπτικοακουστικών παραγωγών

Η είσοδος όπλων και συναφών αντικειμένων στην Ελλάδα με αποκλειστικό στόχο την αξιοποίησή τους στα γυρίσματα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών ρυθμίζεται από το Νόμο 2168/1993 – ΦΕΚ Α-147/3-9-1993 -Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.-.

Νόμος 2168/1993 – ΦΕΚ Α-147/3-9-1993 (Κωδικοποιημένος) – ΟΠΛΑ – ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ – ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ (e-nomothesia.gr)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η άδεια εισαγωγής όπλων και συναφών ειδών στην Ελλάδα για τα γυρίσματα οπτικοακουστικών παραγωγών εκδίδεται από το Τμήμα όπλων & εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής – ΓΑΔΑ του Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο υπάγεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, κατόπιν αιτούμενης επιστολής από το Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας, λάβετε περισσότερες πληροφορίες εδώ: 

Τμήμα Όπλων & Εκρηκτικών:
+30 2106914916
[email protected]

ΓΑΔΑ:
+30 2106476 324 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Ελληνικής Αστυνομίας:
+30 2106922055.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να απευθύνουν το αρχικό αίτημά τους στο Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
+30 2108253611, +30 2108253997
[email protected]
[email protected]

(ΣμηΕΑ) Drones

Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) Drones

Για λήψεις με ΣμηΕΑ/Drones είναι απαραίτητη η έκδοση Άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ για αερο-κινηματογράφηση και φωτογράφηση για επαγγελματικούς σκοπούς.

Tην άδεια χορηγεί το Τμήμα Εθνικών και Αλλοδαπών Αερομεταφορέων της Διεύθυνσης Αεροπορικής Εκμετάλλευσης (Δ1/Α) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

Τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ υπάγεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Ο αιτών – ενδιαφερόμενος για την λήψη της εν λόγω άδειας μπορεί να επισκέπτεται την σχετική ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – Αρχική (ypa.gr)) και ακολουθώντας τις οδηγίες να λαμβάνει την άδεια εφ΄όσον διαθέτει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, όπως καταγράφονται με λεπτομέρεια στα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού. (ΦΕΚ/Β/3152/30-9-2016).

*Σε περίπτωση που οι εναέριες λήψεις λαμβάνουν χώρα πάνω από αρχαιολογικά μνημεία και ιστορικούς τόπους, είναι απαραίτητη η επιπρόσθετη υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας κινηματογράφησης προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το τέλος άδειας κινηματογράφησης ανέρχεται στα 800 ευρώ ανά ημέρα σuν το ΦΠΑ (Παρακαλώ όπως διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες.)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υ.Π.Α. – ΣμηΕΑ – Είσοδος (hcaa.gr)

Σας προτείνουμε να διαβάσετε τις απαντήσεις για τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται, εδώ:

Υ.Π.Α. – ΣμηΕΑ – (hcaa.gr)

Σε κάθε περίπτωση εάν απαιτηθεί περαιτέρω πληροφόρηση ή διευκρινήσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο e-mail  : [email protected]  και /η στα τηλέφωνα του αρμόδιου Τμήματος για την χορήγηση της άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης  του/των ΣμηΕΑ +30 2108916385, +30 2108916247, fax: +30 2108916338.

Χώροι Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Χώροι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Για γυρίσματα σε χώρους όπως φάροι, στρατόπεδα, εγκαταστάσεις του ναυτικού ή της αεροπορίας, οι οποίοι υπόκεινται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει απευθύνεται στο ΥΠ.ΕΘ.Α. και συγκεκριμένα στο Γραφείο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων προκειμένου το αίτημα να παραπεμφθεί στους αρμόδιους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το κείμενο με τα Κριτήρια Αξιολόγησης των αιτήσεων:

http://www.mod.mil.gr/sites/default/files/inline-images/KritiriaAxiologisisAitiseonYPETHA.pdf

και να έρθετε σε επικοινωνία με το Γραφείο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων:

+30 2106598597

[email protected]

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

Βραχυπρόθεσμη μίσθωση εποπτευόμενων χώρων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Στο πλαίσιο γυρισμάτων οπτικοακουστικών παραγωγών σχετικών με τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διαφήμιση για συγκεκριμένους χώρους που εποπτεύονται από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. πέραν από την όποια άλλη άδεια απαιτείται από άλλες υπηρεσίες προκειμένου να επιτραπούν τα γυρίσματα εκεί, είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αυτών. Το portfolio ακινήτων της Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. που προτίθεται για βραχυπρόθεσμη μίσθωση περιλαμβάνει 72.00 χώρους όπως μαρίνες, camping, χιονοδρομικά κέντρα, ακτές, αρχαιολογικοί χώροι, σπήλαια, ιαματικές πηγές, ολυμπιακές εγκαταστάσεις, πρώην δημόσια ακίνητα.

Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτών αποτελούν: το Ολυμπιακό Κέντρο Taekwondo του Ολυμπιακού συγκροτήματος Φαλήρου, το Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά/ Σχινιά, η Ακτή Βουλιαγμένης στην Αττική, το Μουσείο Αχίλλειο στην Κέρκυρα, το Σπηλιά Διρού στο Δήμο Οιτύλου, το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.:

Βουλής 7, Αθήνα Τ.Κ. 105 62
+30 2103339416
[email protected]
Επικοινωνία | ΕΤΑΔ Α.Ε. (hppc.gr)

Eιδικά Εκπαιδευμένα Ζώα

Eιδικά εκπαιδευμένα Ζώα

Για την Άδεια εισόδου και παραμονής ειδικά εκπαιδευμένων ζωών με συνοδεία του εκπαιδευτή τους εντός ελληνικής επικράτειας για τις ανάγκες γυρισμάτων οπτικοακουστικών παραγωγών είναι αρμόδιο το Τμήμα Εισαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Οι μετακινήσεις ζώων, ανά περίπτωση, εμπίπτουν σε κοινοτικές διατάξεις σχετικές και με την υγεία για την καλύτερη πληροφόρησή σας, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα όπου μπορείτε να διατυπώσετε το εκάστοτε αίτημά σας ή απλώς να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες:

ΥΠΑΑΤ| Επικοινωνήστε Μαζί μας (minagric.gr)

Χλωρίδα και Πανίδα

Χλωρίδα και Πανίδα

Για κινηματογράφηση σε δάση της Ελλάδας ή άλλους ελεύθερους χώρους φυσικού περιβάλλοντος καθώς και για την κινηματογράφηση της άγριας πανίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3937/2011 (60 Α’), απαιτείται σχετική άδεια που χορηγείται κατόπιν αιτήσεως από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για εκπαιδευτικούς σκοπους οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας από την Διεύθυνση υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να γίνεται ένα εύλογο διάστημα πριν από τις ημερομηνίες της προγραμματισμένης κινηματογράφησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για χορήγηση αδείας για κινηματογράφηση άγριας χλωρίδας ή/και πανίδας από ΕΔΩ

Για ψυχαγωγικούς σκοπούς, οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας υποβάλλονται στην κατά τόπους Δασική Υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος

(+30) 2131512291

Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Ιλίσια,  Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ